Information

Chinese name: Yolanda Zhao

English name: Yolanda Zhao

Birthday: April 1

Constellation: Aries

Porfolio

 TVB8 - E-News Front Line

Yolanda Zhao